Prawo a bazy danych

Legalność bazy danych wiąże się ze spełnieniem szeregu przepisów dotyczących ochrony baz danych osobowych. W Internecie i nie tylko mogą Państwo znaleźć szeroki wachlarz baz danych, lecz tylko część z nich została pozyskana w sposób legalny i może być używana zgodnie z obowiązującym prawem. W związku z tym niezwykle ważne jest, aby firma, która z Państwem współpracuje w zakresie udostępniania i przechowywania baz danych była rzetelnym i solidnym partnerem, który działa wedle obowiązujących w Polsce przepisów, a także należycie dba o spełnienie wszystkich prawnych wymogów odnośnie zabezpieczania i pozyskiwania takich baz.

Kryteria mogące wskazywać na nielegalność bazy danych:

 • niespełnienie formalnych wymagań i nieposiadanie stosownych zaświadczeń przez firmę udostępniającą bazę danych, iż baza pochodzi z legalnego źródła
 • brak pewności czy osoby, których dane dotyczą wyraziły zgodę na ich wykorzystywanie w celach marketingowych oraz otrzymywanie ofert handlowych
 • brak posiadania dokumentacji dotyczącej ochrony bazy danych osobowych wymaganej przez przepisy o ochronie danych osobowych
 • brak rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
 • brak odpowiednich zabezpieczeń związanych z przechowywaniem baz danych (chodzi o zabezpieczenia techniczne komputerów, serwerów)

 

Regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się danymi osobowymi

 

Prawo polskie

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

Prawo międzynarodowe

 • Rezolucja 34/169 Zgromadzenia Ogólnego ONZ: Kodeks Postępowania Funkcjonariuszy Porządku Prawnego"
 • Rezolucja 45 (95) Zgromadzenia Ogólnego ONZ: Wytyczne w sprawie uregulowania kartotek skomputeryzowanych danych osobowych.
 • Konwencja 108 Rady Europy z 1981 r. dotycząca ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych.
 • Powszechna Deklaracja (UNESCO) w sprawie genomu ludzkiego i praw człowieka z dnia 11 listopada 1997 r.
 • Rekomendacja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z dnia 23 września 1980 r. w sprawie wytycznych dotyczących ochrony prywatności i przekazywania danych osobowych pomiędzy krajami.

 

Prawo wspólnotowe

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) Dz.Urz. WE L 178 z 17.07.2000
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (95/46/EC) w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. (97/66/EC) w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w dziedzinie telekomunikacji.
 • Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług w społeczeństwie informacyjnym, a w szczególności handlu elektronicznego w obrębie wolnego rynku.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. 2002/58/WE w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej (Dyrektywa o ochronie prywatności i komunikacji elektronicznej).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady WE z dnia 15 marca 2006 r. 2006/24/WE w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE.

Więcej pytań?

Zadzwoń na numer (48) 22 865 81 60 lub wyślij pytanie na adres: info(at)schober.pl